Starosti nechte na nás,
naši advokáti si poradí.

SPOLAK advokátní kancelář s.r.o. je dlouhodobým a úspěšným hráčem na poli trestního práva, pracovního práva a hospodářské kriminality.

Naše službyNáš tým

Vítejte na stránkách Spolak s.r.o.!

Korporátní právo

Pomoc při nakládání s obchodními společnostmi a spolky od okamžiku volby jejich formy a nastavení vnitřní struktury až po změny statutárních orgánů a dispozice s obchodními podíly ve společnostech.

Více informací

Pracovní právo

Pomoc při sestavení a uzavírání pracovních smluv, vydávání vnitřních předpisů zaměstnavatelů, pracovních řádů a dalších pracovněprávních dokumentů.

Více informací

Trestní právo

Komplexní obhajoba v trestních řízeních, zastupování poškozených subjektů, uplatňování nároků na náhrady škody v adhezním řízení a další činnosti.

Více informací

Novinky

2
bře

Mimořádná opatření k 1.3.2021

Právní informace k 1.3.2021 
K povinnému testování zaměstnanců na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 

Vážení klienti a obchodní přátelé,

naše advokátní kancelář pro Vás neustále sleduje změny v právních předpisech, nyní zejména týkajících se pandemie viru SARS-CoV-2. Jsme připraveni pro Vás promtně nová nařízení vlády zpracovat. Aktuálně dne 1.3.2021 vláda ČR schválila mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 47828/2020-15/MIN/KAN a č.j. MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN ze dne 1.3.2021, která byla vydána na základě zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a zákona č. 94/2021 Sb., pandemického zákona (viz § 2 odst. 2 písm. m).

Tato opatření jsme pro Vás již připravili a jsou Vám k dispozici. V případě Vašeho zájmu, kontaktujte prosím právního zástupce, se kterým spolupracujete. Případně se obraťte na e-mail: sekretariat@spolak.eu.

1
bře

Omezení provozní doby

Vážení klienti a obchodní přátelé,

v souvislosti s vývojem situace ohledně koronaviru si Vám dovolujeme oznámit, že Vám i nadále budeme k dispozici, nicméně, abychom nemuseli omezovat z důvodu případné karantény provoz naší kanceláře, dovolujeme si Vás požádat, abyste se na nás obraceli se svými požadavky zejména prostřednictvím telefonní a e-mailové komunikace.

Do odvolání bude naše provozní doba omezena od 7,30 do 16,00 hod.

Děkujeme za pochopení.

22
led

Hledáme nového člena týmu

Do našeho týmu hledáme nového člena na pozici advokátní koncipient/koncipienta, který má zájem zdokonalit se v oboru práva a kterému rádi pomůžeme s přípravou na advokátní zkoušky. Životopis zašlete na e-mail: folprechtova@spolak.eu

 

20
led

Novela zákona o obchodních korporacích

Vážení klienti a obchodní přátelé,

dovolujeme si Vás informovat o novele zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporací, účinné od 1. 1. 2021. Obchodní korporace jsou povinny přizpůsobit společenskou smlouvu, zakladatelskou listinu či stanovy této novele, a to nejpozději do 1. 1. 2022.

V naší advokátní kanceláři zajišťujeme změnu zakladatelského právního jednání tak, aby bylo zcela v souladu s novým zněním zákona o obchodních korporací. V případě zájmu nás kontaktujte na sekretariat@spolak.eu.

Tato novela se týká velmi podstatně akciových společností s monistickým systémem vnitřní struktury společnosti. Od 1. 1. 2021 má každá monistická akciová společnost pouze jediný statutární orgán, a to správní radu, které přísluší obchodní vedení i výkon dohledu nad činností společnosti, zajišťuje vedení účetnictví a předkládá valné hromadě účetní závěrku a další. Funkce statutárního ředitele a předsedy správní rady je k témuž dni ze zákona zrušena. Ujednání stanov, která odporují novelizovaným ustanovením zákona o obchodních korporacích, pozbývají k témuž dni závaznosti. Správní rada je tříčlenná, funkční období členů správní rady činí tři roky, pokud stanovy nebo smlouva o výkonu funkce nestanoví jinak. Společnost je povinna přizpůsobit stanovy změně funkčního období členů správní rady nejpozději v den konání volby nových členů správní rady nebo při první změně počtu členů správní rady ve stanovách.

Dále například novela mění důsledek neschválení smlouvy o výkonu funkce uzavřené mezi kapitálovou společností a členem jejího voleného orgánu. Smlouva o výkonu funkce nově nabude účinnosti až jejím schválením nejvyšším orgánem společnosti s tím, že může nabýt účinnosti i zpětně ke dni jejího uzavření nebo ke dni vzniku funkce.

Novela také stanovuje postup v případě rozporu mezi smlouvou o výkonu funkce a zakladatelským právním jednáním. V případě rozporu se použijí ujednání zakladatelského právního jednání. Jedině v případě, že by smlouva o výkonu funkce byla schválena většinou vyžadovanou pro změnu zakladatelského právního jednání, tak se v případě rozporu použijí ujednání smlouvy o výkonu funkce.

Dále nově zanikne funkce člena voleného orgánu při jeho odstoupení až dnem, kdy odstoupení projednal či měl projednat orgán, který člena voleného orgánu zvolil.

Zákaz konkurence je nově upraven zcela dispozitivně. Zákonem daný rámec zákazu konkurence lze libovolně zúžit, rozšířit, či zcela vyloučit.

Novela zavádí také podmínky pro účast právnických osob ve volených orgánech společnosti. Pokud je členem voleného orgánu kapitálové společnosti nebo družstva právnická osoba, je povinna zmocnit jedinou fyzickou osobu, aby ji v orgánu společnosti či družstva zastupovala, kdy tato fyzická osoba musí splňovat podmínky a předpoklady stanovené zákonem o obchodních korporacích.

Ohledně podílu v obchodní korporaci dochází k rozšíření druhů podílů. Nově je připuštěn vznik jiných věcných práv než zástavního práva k podílu v obchodní korporaci, který není představován cenným papírem nebo zaknihovaným cenným papírem. Také je možné vydat podíl s vysílacím právem, se kterým je spojeno například právo jmenovat a odvolávat jednatele.

Další změny se týkají například působnosti nejvyššího orgánu společnosti rozhodovat o zásadách a pokynech závazných pro statutární orgán společnosti, změna úpravy schvalování převodu nebo zastavení podstatné části jmění společnosti, nebo změny v souvislosti s participací zaměstnanců v dozorčí radě akciové společnosti, či nová právní úprava rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů a mnoho dalších.

Neváhejte nás kontaktovat na již shora uvedenou emailovou adresu sekretariat@spolak.eu, poradíme Vám, jaké změny se týkají právě Vaší obchodní společnosti či družstva.

O nás

SPOLAK advokátní kancelář s.r.o. je full service advokátní kanceláří, která nabízí svým klientům právní poradenství a zastupování v širokém okruhu případů včetně vyjednávání obchodů, práva společností, fúzí a akvizic, veřejných zakázek, bankovního práva, práva nemovitostí a stavebního práva, vymáhání pohledávek a insolvencí, pracovního práva, zastupování ve sporech všeho druhu a mnoha dalších.

SPOLAK advokátní kancelář s.r.o. je jednou z největších advokátních kanceláří v Libereckém kraji s celorepublikovou působností a portfoliem domácích i zahraničních klientů z řad úspěšných podnikatelů.

Advokátní kancelář používá moderní přístup k poskytování právních služeb, včetně využití moderních technologií při kontaktu s klienty.

Více informací

Náš tým

Mgr. Martin Vondrouš
Mgr. Martin Vondrouš
partner – senior advokát

Zakládající partner, specializuje se na oblasti obchodně-právní agendy pro velké korporátní klienty AK, akvizice, fúze, právo nemovitostí se zaměřením na development.

Mgr. Martin Vondrouš je zakládajícím partnerem advokátní kanceláře a advokacii se věnuje téměř 20 let, a to s akcentem na obchodně-právní agendu poskytovanou velkým korporátním klientům AK a na zajišťování komplexních služeb pro klienty. Jeho specializací kromě korporátního práva a nemovitostních a developerských projektů, je právní poradenství obchodně-právní povahy pro podniky pohybující se jak v automotive, tak i v navazujících odvětvích včetně strojních a výrobních. Dlouholetou zkušenost má i v realizaci výběrových řízení a veřejných soutěží. Osobně se angažuje v jednotlivých případech, a to i včetně zastupování klientů při soudních, rozhodčích, správních, insolvenčních a jiných obdobných řízeních. Sám je pak i rozhodcem při ČLFA.

Mgr. David Rolný
Mgr. David Rolný
partner – senior advokát

Zakládající partner, provádí pro klienty risk assessment, zaměřuje se na poradenství v automotive a poskytuje právní služby v oblasti zdravotnického práva.

Mgr. David Rolný je zakládajícím partnerem advokátní kanceláře. V advokacii působí již od roku 2000. Má mnohaleté zkušenosti s agendou týkající se komplexní správy pohledávek klientů. Mimo jiné se zabývá klasickou spornou agendou, včetně rozhodčích řízení a insolvence. Provádí risk assessment v rámci uplatnění pohledávek a strategických záměrů svých klientů. Od počátku své praxe se zaměřuje na obecnou právní agendu podnikatelských subjektů působících v automotive zahrnující komplexní právní poradenství především v oblasti závazkového práva. Poskytuje poradentství ohledně zdravotnického práva.

Mgr. Jiří Dousek
Mgr. Jiří Dousek
partner – senior advokát

Zakládající partner se zaměřením na civilní, obchodní a trestní právo, který poskytuje klientům komplexní právní zastoupení a služby.

Mgr. Jiří Dousek je jedním ze zakládajících partnerů naší advokátní kanceláře. V advokacii působí od roku 1998, a to zejména se zaměřením na oblasti civilního, obchodního a rovněž trestního práva, v nichž našim klientům poskytuje komplexní právní poradenství a služby, včetně jejich osobního zastupování v rámci soudních, rozhodčích či správních řízení.

JUDr. Klára Papoušková Hulswitová
JUDr. Klára Papoušková Hulswitová
advokátka

Specializuje se zejména na oblast pracovního práva, oblast závazkového a obchodního práva a na zastupování klientů v soudních sporech.

JUDr. Klára Papoušková Hulswitová je trvale spolupracující advokátkou, která působí v oblasti advokacie již cca 20 let. S naší advokátní kanceláří spolupracuje od jejího založení. Specializuje se zejména na oblast pracovního práva, oblast závazkového a obchodního práva a na zastupování klientů v soudních sporech. V rámci pracovněprávního poradenství připravuje pracovněprávní dokumentace pro klienty (např. pracovní smlouvy a další dokumenty a listiny, popřípadě vnitřní předpisy v této oblasti), provádí revize stávajících pracovněprávních dokumentů a poskytuje právní rozbory, stanoviska a poradenství v oblasti pracovního práva. V oblasti závazkového a obchodního práva se specializuje zejména na sepis smluvních dokumentů (obchodních smluv apod.), jakož i na kontrolu a revize předložených smluvních dokumentů. Součástí její agendy je též oblast zastupování klientů v soudních řízeních a obhajoba v trestním řízení.

Mgr. Markéta Španihelová
Mgr. Markéta Španihelová
advokátka

Specializuje se na oblast pracovního práva, spornou agendu a přípravu smluvních dokumentů zejména pro podnikatelské subjekty.

Mgr. Markéta Španihelová je trvale spolupracující advokátkou, která v advokátní kanceláři působí od roku 2008. Její specializací je agenda pracovního práva, v rámci kterého se zabývá zejména přípravou a revizemi pracovněprávních dokumentů, a to od pracovních smluv, přes ukončování pracovních poměrů, po kompletní přípravu pracovních předpisů zaměstnavatele. Od začátku svého působení v advokátní kanceláři se též zabývá spornou agendou, kdy zastupuje klienty v soudních řízení, a to nejen v rámci pracovněprávních vztahů, ale i v rámci jiných soudních řízení. Podstatnou část její agendy tvoří také příprava smluvních dokumentů, a to zejména pro podnikatelské subjekty. Tato advokátka se věnuje, společně s dalšími členy advokátní kanceláře, vymáhání pohledávek klientů.

Mgr. Jan Matzner
Mgr. Jan Matzner
advokát

Zaměřuje se na trestní právo, insolvenční řízení a občanské právo, včetně sepisování a revize smluvních dokumentů a zastupování klientů v soudních sporech.

Mgr. Jan Matzner je zapsán v seznamu advokátů od 18.1.2017, již od počátku jako trvale spolupracující se SPOLAK advokátní kancelář s.r.o. V oblasti advokacie se pohybuje od 2.4.2013. Ve své praxi se zaměřuje především na právo trestní, přičemž vykonává obhajobu osob stíhaných jak pro násilné nebo mravnostní trestné činy, či jednání proti veřejnému pořádku, tak pro trestnou činnost spadající do oblasti majetkové či hospodářské kriminality. Dalším pilířem jeho praxe je oblast insolvencí, kde je schopen poskytnout komplexní právní pomoc při sepisování dlužnických i věřitelských insolvenčních návrhů (včetně návrhu na povolení oddlužení) a zastupování v následném řízení i při uplatňování pohledávek a vedení incidenčních sporů všeho druhu. Nedílnou součást jeho agendy pak tvoří právo občanské, jednak sepisování a revize smluvních dokumentů, jednak zastupování klientů v soudních sporech od vymáhání pohledávek, přes spory sousedské, právo rodinné až po komplexní spory z obchodní činnosti.

Mgr. Lucie Vaculíková, LL.M.
Mgr. Lucie Vaculíková, LL.M.
advokátka

Specializuje se na zdravotnické právo, právo závazkové a obchodní. V oblasti závazkového práva se věnuje zejména sepisu a revizi smluvních dokumentů.

Mgr. Lucie Vaculíková, LL.M je advokátkou trvale spolupracující s naší kanceláří, která v naší kanceláři působí od roku 2014 (od 2014 do 2017 jako advokátní koncipientka a od 2017 jako trvale spolupracující advokátka). Během studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze absolvovala studijní pobyt na univerzitě Ludwig-Maximilians-Universität München, kde získala Zertifikat im deutschen Recht (Certifikát v oblasti trestního práva, veřejného práva a práva občanského v Německu). Následně na této univerzitě získala mezinárodně uznávaný postgraduální akademický titul LL.M. (Master of Laws). Po ukončení studií působila v advokátní kanceláři Noerr, s.r.o., kde se věnovala především poskytování právních služeb v oblastech korporátního práva. Pracovala též jako právník na odboru farmacie Ministerstva zdravotnictví, kde se věnovala problematice regulace cen a úhrad léčivých přípravků. Specializuje se na zdravotnické právo, právo závazkové a obchodní. V oblasti závazkového práva se věnuje zejména sepisu, kontrole a revizi smluvních dokumentů. Právní služby poskytuje v českém, německém a anglickém jazyce.

Mgr. Bc. Zuzana Dvořáková
Mgr. Bc. Zuzana Dvořáková
advokátka

Specializuje se na trestní právo, rodinné právo, veřejné zakázky a veřejné soutěže, ve kterých poskytuje komplexní právní pomoc.

Mgr. Bc. Zuzana Dvořáková je zapsána v seznamu advokátů od 10.7.2019 jako trvale spolupracující advokátka s naší kanceláří. V advokacii působí od listopadu 2015. V letech 2012 až 2015 působila jako právnička statutárního města Liberec. V oblasti advokacie se specializuje na trestní právo, a to jak na obhajobu obviněných osob včetně sepisu trestního oznámení, tak i jako zmocněnec poškozených v trestním řízení.  Další oblastí práva, kterému se věnuje je právo rodinné, konkrétně zastupování v řízení ve věcech péče o nezletilé dítě a úpravu výživy a styku s nezletilým dítětem a s tím související řízení o rozvod manželství a vypořádání společného jmění manželů. Má dlouholetou zkušenost v oblasti zadávání veřejných zakázek a veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku, kde je schopna poskytnou komplexní právní pomoc při administraci veřejné zakázky a z pozice dodavatele poskytnout právní služby při zpracování nabídky. Nedílnou součástí její agendy je závazkové právo, zejména pak sepis a revize smluvních dokumentů, dále zastupování klientů v soudních sporech různého charakteru. Poskytuje komplexní právní pomoc při založení a likvidaci společnosti s ručením omezeným a při likvidaci družstev.

Mgr. Zuzana Tůmová
Mgr. Zuzana Tůmová
advokátka

Specializuje se na trestní, občanské právo a právo nemovitostí. V těchto oborech poskytuje komplexní právní zastoupení.

Mgr. Zuzana Tůmová je trvale spolupracující advokátkou, která s naší advokátní kanceláří spolupracuje již řadu let, nejprve v rámci praxe při studiu Masarykovy univerzity v Brně, následně na pozici koncipientky a od ledna 2020 jako trvale spolupracující advokátka. Věnuje se generální praxi se specializací zejména na oblast trestního a občanského práva. V oblasti občanského práva se zaměřuje především na revizi a sepisování smluvní dokumentace k věcným právům k nemovitým věcem (kupní smlouva, darovací smlouva, smlouva o zřízení věcného břemene, aj.), včetně poskytnutí advokátní úschovy a provedení zápisů v katastru nemovitostí, a právní pomoc a porady týkající se rozvodu manželství, úpravy péče o nezletilé a vypořádání společného jmění manželů, jakož i vymáhání pohledávek a zastupování klientů před soudy či rozhodci, včetně výkonu rozhodnutí. Dále se zaměřuje na právo trestní, v rámci kterého klientům poskytuje obhajobu po celou dobu trestního řízení, jakož i zastoupení poškozeného v trestním řízení a uplatnění tak jeho práv.