Naše služby

Naše služby

SPOLAK advokátní kancelář s.r.o. je lídrem na trhu poskytování právního poradenství v Libereckém kraji, neboť svým full service programem zahrnující nejen poradentství a klasické zastupování klientů, ale i užší spoluprací s nimi, umožňuje zajistit jejich stabilitu a rozvoj. Jednotlivé dílčí oblasti práva, ve kterých působíme, lze vymezit takto:

Korporátní právo

Obchodní právo a právo obchodních společností a spolků, fúze a akvizice (M&A), due dilligence.

Pomoc při nakládání s obchodními společnostmi a spolky od okamžiku volby jejich formy a nastavení vnitřní struktury až po změny statutárních orgánů a dispozice s obchodními podíly ve společnostech. Advokátní kancelář v současnosti mezi své klienty řadí i holdingy a společnosti z oblasti „automotive“, kterým pomáhá se strukturováním jednotlivých činností dceřiných společností. Jsme připraveni provést právní audit subjektů, obchodně- právních vztahů, obchodních dokumentů a zhodnotit jejich rizikovost.

Právo nemovitostí

Katastrální právo, developerské projekty, stavební právo

Poskytujeme právní „full service“ při nákup, a prodeji nemovitostí včetně advokátních úschov. Advokátní kancelář zastupuje své klienty ve stavebních řízeních při povolování velkých projektů i pozemních staveb. Asistuje bytovým družstvům při převodech bytových jednotek do osobního vlastnictví, zakládání společenství vlastníků jednotek. Poskytujeme právní služby správcovským a realitním kancelářím, pronajímatelům. Pomáháme při realizaci developerských projektů, kdy kromě dlouhodobé spolupráce s již zavedenými developerskými společnostmi, poskytujeme i právní a další podporu v rámci začínajících či zcela nových subjektů.

Trestní právo

Poradenství v trestněprávní oblasti práva

Komplexní obhajoba v trestních řízeních, zastupování poškozených subjektů, uplatňování nároků na náhrady škody v adhezním řízení, činnost v rámci přestupkových řízení a veškeré související činnosti včetně přípravy a sepisu veškerých podání orgánům činným v trestním řízení, řízení o podmíněném propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, řízení o podmíněném upuštění od výkonu zbytku trestu apod.

Pracovní právo

Pracovněprávní poradenství

Pomoc při sestavení a uzavírání pracovních smluv, vydávání vnitřních předpisů zaměstnavatelů, pracovních řádů a dalších pracovněprávních dokumentů. Právní pomoc při změnách a ukončování pracovních poměrů. Pomoc při kolektivním vyjednávání a v dalších oblastech pracovněprávní agendy.

Municipální a zdravotnické právo

Právo obcí a měst a právní poradenství v oblasti zdravotnického práva

Právní úprava postavení obcí a jiných územně samosprávných celků, poradenství organizačním jednotkám obcí (příspěvkové a jiné organizace). Dále komplexní právní poradenství v oblasti zdravotnického práva především zdravotnickým zařízením, realizace převodů zdravotnických zařízení, příprava a úprava zdravotnické dokumentace.

Pohledávky, exekuce, insolvence

Správa pohledávek, exekuční řízení z pohledu oprávněného i povinného, insolvenční řízení

Zajištění vymáhání pohledávek prováděný sofistikovaným systémem k vymáhání, který obsahuje úkony počínající kvalifikovanou předžalobní upomínkou až po zastoupení věřitelů v insolvenci; elektronické monitorování sporů, risk assessment, pomoc při prodeji či nákupu pohledávek; Spolak Client Service s možností nahlížení v reálném čase do spisů a stavů případů u soudů a exekutorů, přístup do centrálního registru exekucí. Zastupování klientů v insolvenčním řízení včetně účastí ve věřitelských orgánech a zastupování v incidenčních sporech. Exekuční řízení pro klienty jsou vedena výhradně u smluvních a dlouhodobě spolupracujících exekučních úřadů.